Piepūšamās atrakcijas nomas un lietošanas noteikumi

 • Atrakciju drīkst izmantot tikai bērni, kuri vēl nav sasnieguši pilngadību un atbilst auguma, svara un skaita ierobežojumiem, kas norādīts uz atrakcijas marķējuma;

 • Atrakciju lietošana paredzēta brīvdabā un / vai piemērotās iekštelpās;

 • Atrakcijas uzstādīšanai un uzturēšanai ekspluatējamā formā nepieciešama elektroapgāde (standarta slēgums 220-240V) gaisa pūtējam (1.8kW - 2.8kW);

 • Izvietojot atrakcijas iekštelpās, atrakciju nedrīkst novietot priekšā avārijas izejām;

 • Atrakcijas ieeja/izeja jāsaglabā brīva no šķēršļiem un traucējošiem objektiem;

 • Atrakcijas novietošanas vietai jābūt līdzenai, bez asumiem, traucējošiem priekšmetiem, lai bērni iekāpjot un izkāpjot nevarētu gūt traumas;

 • Atrakcija jānovieto pēc iespējas tālāk no elektrolīnijām, u.c. riska apstākļiem;

 • Apkārt atrakcijai jāatstāj brīvā zona, kurā nav nekādu objektu, kas var radīt ievainojumus. Brīvajai zonai jābūt apkārt visai atrakcijai – vismaz 2 m attālumā no atrakcijas slēgtās sienas. No atrakcijas vaļējās puses brīvajai zonai jābūt 4 m attālumā. Izņēmums - ja atrakcija ar piepūšamajām sienām vērsta tieši pret stingru sienu vai sienām (piemēram, mājas sienām). Šādā gadījumā stingrai sienai jābūt vismaz 2 m augstākai kā augstākā atrakcijas platforma;

 • Nelabvēlīgos laika apstākļos atrakciju ekspluatēt aizliegts. Ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem tiek saprasts stiprs vējš (no 9 m/s), negaiss, krusa, sniegs, utml.

 • Gaisa pūtējam ir jāatrodas sausumā, tas nedrīkst atrasties mitrumā. Ja sāk līt lietus - jāapsedz;

 • Gaisa pūtēju drīkst ieslēgt un izslēgt tikai apmācīts pieaugušais;

 • Publiskos pasākumos atrakcijas darbības laikā pie tās nepārtraukti jābūt vismaz vienam uzraugam pie katras atrakcijas ieejas. Apkalpojošo personālu varam nodrošināt. Ģimenes pasākumos atrakcijas un to apmeklētāju uzraudzību veic Nomnieks. Atrakcija jāuzrauga nepārtraukti;

 • Elektroenerģijas zuduma vai traucētas padeves rezultātā apmeklētājiem nekavējoties jāatstāj atrakcija. Publiskos pasākumos ir jānodrošina personāls, kas ātri, bet droši organizē atrakcijas atbrīvošanu no atrakcijas apmeklētājiem. Ģimenes pasākumos par to ir atbildīgs atrakcijas Nomnieks;

 • Ārkārtas un nelaimes gadījumos atrakcijas uzraugam nekavējoties jāreaģē uz notiekošo, nepieciešamības gadījumā sniedzot Pirmo medicīnisko palīdzību un sazinoties ar attiecīgajiem glābšanas dienestiem. Ģimenes pasākumos par to ir atbildīgs atrakcijas Nomnieks;

 • Par jebkāda veida apgrūtinājumiem atrakcijas uzstādīšanas vietā Nomniekam jābrīdina Iznomātāju jau pasūtījuma brīdī. Iznomātājs patur tiesības atrakciju neuzstādīt, ja uzstādīšanas vieta ir īpaši grūti sasniedzama, vai, ja pasūtītājs nav brīdinājis par kādiem iespējamiem apgrūtinājumiem.

Piepūšamajā atrakcijā aizliegts:

 • atrasties ar apaviem;

 • lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;

 • atrasties ar asiem priekšmetiem (arī kakla ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību;

 • atrasties dzīvniekiem;

 • kāpt un sēdēt uz atrakcijas aizsarg malām, liekties pāri malām, lēkt virsū citiem, grūstīties, sist, spert vai citādi aizskart citus atrakcijas lietotājus;

 • mest salto un kūleņus;

 • lēkāt izejas tuvumā;

 • ķerties, karāties un raustīt aizsargtīklus;

 • izmantot atrakciju un atrasties tajā, kamēr tā tiek piepūsta vai izpūsta;

 • izlēkt no atrakcijas. No atrakcijas jāizkāpj, apsēžoties uz malas;

 • bērniem aiztikt piepūšamās atrakcijas gaisa pūtēju;

 • atrasties atrakcijā lietus un vēja gadījumā (virs 9 m/sek);

 • apmeklēt atrakciju, ja atrakcijas apkalpojošais personāls to ir aizliedzis;

 • pakļaut apzinātam mitrumam (laistīt ar šļūteni, ienest atrakcijā ūdeni vai lietot šķidrumus).

Piepūšamo atrakciju slidkalniņa lietošanas instrukcija

 • Atrakciju apmeklētājiem, lietojot slidkalniņu, jāatrodas sēdus stāvoklī, ar skatu uz priekšu;

 • Aizliegts slidināties stāvot kājās, uz vēdera, ar galvu pa priekšu, kā arī lēkāt un kāpt uz augšu pa slidkalniņu;

 • Lietojot slidkalniņu, jāpārliecinās, vai slidkalniņa galā neatrodas citi atrakciju apmeklētāji.

  Nomnieks apliecina

  Iznomājot atrakciju, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt augstāk minētajiem piepūšamās atrakcijas nomas un lietošanas noteikumiem.